En brukarrevision är en kvalitetsundersökning av en verksamhet som ger vård, stöd eller service till personer med psykisk ohälsa. Brukarrevisionen utförs av personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa – men även anhöriga kan ingå i de team som utför en revision.

Huvudmannen för verksamheten beställer revisionen och man kommer tillsammans överens om vad den ska omfatta, hur den ska genomföras och vad den ska kosta. Undersökningen bygger på intervjuer med brukarna som analyseras och sammanställs till en rapport. Rapporten ger en översikt över de områden som kan utvecklas hos verksamheten. Vid behov kan intervjuerna kompletteras med en enkät.

Brukarrevisionens resultat presenteras för brukarna samt för enhetens personal och ledning. Enheten får möjlighet att reflektera kring resultatet och att prioritera bland de åtgärder som föreslås i rapporten. Många gånger upplever personal och ledning att dialogen med brukarrevisorerna ger engagemang och styrka i utvecklingsarbetet.

NSPH har utvecklat en metod för brukarrevision som styrs och utförs av den grupp som kvalitetsgranskningen är till för – nämligen brukarna. Metoden ger en sannare bild av brukarnas upplevelser av vård- och stödinsatser. Den självupplevda kunskap om psykisk ohälsa som revisorerna besitter är en betydande tillgång i utförandet av revisionen.

Brukarrevisionen är en kvalitativ undersökning av verksamheter för vård, stöd eller service till personer med psykisk funktionsnedsättning eller psykisk sjukdom. Verksamheterna kan exempelvis vara psykiatriska verksamheter eller enheter inom socialpsykiatrin. Metoden kan även användas som ett inventeringsverktyg – när en verksamhet ska förändras eller en ny enhet ska etableras – för att ta reda på vad brukarna har för synpunkter och önskemål på den verksamhet som ska planeras.

Ta kontakt med NSPH Stockholms län, om ni funderar på en brukarrevision. Flera av NSPH:s medlemsorganisationer genomför brukarrevisioner. NSPH Stockholms län kan förmedla kontakt med dem. Om du vill veta mer – läs NSPH:s riktlinjer för brukarrevision.

En brukarrevision är en utvärdering som görs av en verksamhet där de som utvärderar har liknande erfarenheter som de som använder verksamheten. Granskningen kan göras med hjälp av intervjuer och/eller enkäter med brukare och ibland personal i verksamheten. Poängen med brukarrevisioner är att den som har egna brukarerfarenheter ofta ställer andra typer av frågor än en professionell utvärderare skulle göra, och får ofta andra svar från den som blir tillfrågad.