Stanna kvar i skolan är ett samarbetsprojekt mellan NSPH Stockholm och Hjärnkoll Stockholm. Projektets mål är att få unga som befinner sig i riskzonen för psykisk ohälsa att inte hoppa av skolan.

Hjärnkolls unga ambassadörer åker ut till högstadie- och gymnasieskolor för att öppna upp till samtal om psykisk ohälsa, olika funktionssätt och diagnoser. Skoleleverna ges möjlighet att reflektera kring sin egen och sina klasskamraters psykiska hälsa och får kunskap om var de kan vända sig om dem själva eller andra mår dåligt.

När skolan lär barn om psykisk hälsa och hur den kan hanteras, både sin egen och andras, minskar förekomsten av inåtvända psykiska problem bland barnen. De positiva effekterna kan ses på skolbarn i alla åldrar, såväl på lågstadiet och mellanstadiet som på högstadiet och gymnasiet. De kunskapshöjande insatserna är effektiva när de riktas till alla barn i en klass eller en skola. Detsamma gäller när insatserna riktas specifikt till barn som har särskild risk att utveckla psykiska problem.

– Folkhälsomyndigheten