NSPH Stockholms Län fick i uppdrag av Storsthlm att under perioden april 2022 till mars 2023 kartlägga, stödja och bidra till stärkt brukar- och anhöriginflytande i länets kommuner. Här finns slutrapporten för perioden. Projektet kommer att fortsätta under 2023-2024. Uppdraget omfattade insatser inom psykisk hälsa för personer med psykisk ohälsa, psykisk funktionsnedsättning och/eller beroendeproblematik.

Uppdraget bestod under 2022-2023 av fyra huvudsakliga delar:

  1. Ge konsultativt stöd till kommunerna
  2. Uppdatera kartläggning av brukarinflytande och sprida goda exempel
  3. Genomföra pilotprojekt med en till två kommuner
  4. Följa upp och utvärdera brukarmedverkan i länet samt identifiera framtida behov

Konsultativt stöd till kommunerna

NSPH Stockholms län ger stöd till kommuner för att stärka brukarmedverkan genom att:

  • Erbjuda metodstöd och verktyg för att utveckla inflytande i lokala samverkans- och utvecklingsarbeten, särskilt mellan kommuner och lokala brukarorganisationer
  • Erbjuda utbildning i NSPH:s Handbok för brukarinflytande till kommunernas företrädare tillsammans med brukarrörelsens företrädare
  • Informera beslutsfattare och chefer i kommunala verksamheter i Stockholms län om arbetet

Uppdatera kartläggning och sprida goda exempel

Under 2018 till 2019 genomfördes en förstudie med kartläggning av brukarorganisationer i Stockholms län och arbete med brukarmedverkan bland kommunerna. NSPH Stockholms län har under 2022 uppdaterat kartläggningen genom en översyn av brukarorganisationer och brukarinflytandearenor i länets kommuner. Dessutom har det genomförts en inventering av vilka metoder för brukarinflytande som används i kommunerna. Kunskapen sprids nu till kommunerna i länet och andra intresserade. På en spridningskonferens under vårterminen 2023 kommer kunskap om förutsättningar för och goda exempel på lokal samverkan mellan kommuner och brukarorganisationer att spridas.

Fördjupning med pilotkommuner

NSPH Stockholms län kommer att genomföra en till två utvecklingspiloter i kommuner som planerar utvecklingsarbete med brukarmedverkan. Uppdragstagaren åtar sig att rekrytera in till denna pilot innan uppdragsstart, samt planera insats, genomföra, och följa upp arbetet under uppdragsperioden med forskarstöd.

Avgränsningen i detta arbete är att testa, utveckla eller följa upp en evidens- eller kunskapsbaserad metod, med syfte att fånga in vidare lärdomar och erfarenheter av implementering och genomförande som kan spridas till kommunerna i länet. Fokus är utveckling av samverkan mellan kommun och brukar- och anhörigorganisationer, samt ökad brukarmedverkan i planering och genomförande av insatser för psykisk hälsa.

Följa upp brukarmedverkan och identifiera framtida behov

NSPH Stockholms län åtar sig att summera en uppföljning av hur länsövergripande arbete med brukarmedverkan har genomförts och hur arbete eventuellt kan utvecklas inom länet framöver för att möta behoven på lokal nivå.

Kartläggning av brukarinflytande 2022

Slutrapport för perioden april 2022 till mars 2023

Vill du komma i kontakt med oss som arbetar med Brukarinflytandeuppdraget maila då till

inflytandeuppdraget@nsphstockholm.se

I samarbete med