Uppdrag Psykisk Hälsa, UPH, är resultatet av en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Med hjälp av stimulansmedel pågår ett samarbete i Stockholms län mellan Stor Stockholm (länets 26 kommuner), Region Stockholm och NSPH Stockholms län. Här samlas, synliggörs och sprids utbildningar och goda exempel inom området psykisk hälsa kopplat till de länsövergripande handlingsplanerna.

NSPH Stockholms län har varit engagerade i Uppdrag psykisk hälsa sen 2016. NSPH Stockholms län bidrar bland annat med specifika insatser och med erfarenhetsbaserad kunskap när handlingsplaner tas fram. Bland annat har vi gjort många inspel kring barn och unga med problematisk skolfrånvaro.

NSPH Stockholm län har en representant i styrgruppen för de länsgemensamma satsningarna. De länsgemensamma satsningarna leds av Samverkanskansliet för Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län.

Nedan listas några insatser som vi bidragit med:

  • Medverkan i det länsövergripande arbetet kring UPH Stockholms läns handlingsplaner.
    • Vi har bidragit med representanter till referensgrupper, fokusgrupper och workshops. Representanter kom från våra medlemsföreningar samt från våra verksamheter Hjärnkoll och PEER Support.
  • Workshops med NSPH Stockholm läns medlemsföreningar, vid framtagandet av UPHs handlingsplaner.  
  • Kartläggning av hur brukarsamverkan ser ut i kommun och landsting i hela länet, samt framtagande av plan för fortsatt inflytandearbete.
  • Driva studiecirkeln Hälsospåret, som handlar om att med den egna kraften hitta fysiskt och psykiskt välbefinnande tillsammans med andra. Hälsospåret driver vi tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan.
  • Arrangerade en hearing med föreningar i och utanför NSPH Stockholms län inför den brukarledda brukarrevision av BUP som vi initierat.
  • Arrangera projekt för att synliggöra psykisk ohälsa bland tonåringar via uppdraget Stanna kvar i skolan! och Skolwebben.

Mer information om UPH hittar du här.