Uppdrag Psykisk Hälsa

Uppdraget inom Stockholms län

Det länsgemensamma arbetet med Uppdrag psykisk hälsa engagerar samtliga kommuner i länet, Storsthlm, Stockholms läns landsting och nationell samverkan för psykisk hälsa i Stockholms län (NSPH). Arbetet leds av en styrgrupp med representanter från ledningen inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, kommunerna och Storsthlm.

Under hösten 2017 har ett intensivt arbete pågått med analyser och framtagande av länsgemensamma handlingsplaner för psykisk hälsa samt satsningar på ungdomsmottag-ningarna. Många aktörer har varit delaktiga och idag finns två handlingsplaner – en för barn och unga och en för vuxna – framtagna och beslutade. Handlingsplanerna och underlagen lämnades in till Sveriges Kommuner och Landsting den 31 oktober 2017 för att kommunerna i länet och landstinget ska kunna ta del av stimulansmedlen som finns kopplade till den nationella satsningen. Parallellt har flera kommuner och landstinget arbetat med att ta fram lokala handlingsplaner.

Tydligt fokus på aktivitet
Att samla och sprida kunskap och goda exempel om alla viktiga initiativ som genomförs i länet är en prioriterad uppgift för det samverkanskansli som finns kopplat till uppdrag psykisk hälsa i Stockholms län. Som ett led i det arbetet lanseras den regionala hemsidan www.uppdragpsykiskhalsa.se/stockholmslan den 24 november. Deltagande på NPF-skoldagarna (Neuro Psykiatrisk Funktionsnedsättning), pilotprojekt kring skolfrånvaro och närvarofrämjande arbete, nätverksträffar med kommunala samordnare och planering inför den internationella konferensen International Initiative for Mental Health Leadership med förtroendevalda och chefer från samhällets alla sektorer är fler exempel på aktuella aktiviteter inom Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län. Följ projektet på www.uppdragpsykiskhalsa.se/stockholmslan.