Du visar för närvarande Synpunkter på Region Stockholms avskaffande av vårdval vid utmattningssyndrom

Synpunkter på Region Stockholms avskaffande av vårdval vid utmattningssyndrom

  • Kommentarer på inlägget:0 kommentarer
Till politiker i Hälso- och sjukvårdsnämnden:

Patienter med utmattningssyndrom ska i fortsättningen behandlas i primärvården i Region Stockholm. Det blir en konsekvens av att vårdvalet läggs ner för den här patientgruppen. Men alla som bor i Stockholmsregionen vet att primärvården är underdimensionerad och att den saknar tillräcklig kompetens att hjälpa personer med psykisk ohälsa. Många som redan idag har svårt att få någon vård känner sig övergivna och befarar längre vårdköer och mer sjukskrivning. Budskapet att man ska satsa på mer forskning och utveckling och att fler ska få bra vård på sin vårdcentral känns verkligen inte trovärdigt. Primärvården ska visserligen få mer pengar från hälso- och sjukvårdsbudgeten kommande år men de ska samtidigt förstärka sin kompetens för att snabbare och effektivare kunna ge stöd vid psykisk ohälsa. Det innebär ett rejält utökat uppdrag eftersom var tredje patient på vårdcentralerna har någon form av psykisk ohälsa. Att de dessutom ska ta ansvar för 2800 patienter men utmattningssyndrom känns orealistiskt.  

Motivet bakom avskaffandet är dels de ökande kostnaderna för regionens många vårdval, som tränger undan möjligheter att finansiera annan viktig vård.  Och dels otillräckligt forskningsstöd för denna behandlingsform med specialiserad rehabilitering vid utmattningssyndrom.  

NSPH Stockholms län vänder sig inte mot att politikerna i Region Stockholm vill lägga ner vårdvalet inom vissa områden. Den offentliga vården dräneras på stora ekonomiska resurser när vissa privata aktörer tillåts välja ut de mest lönsamma bitarna.

Vi är däremot mycket kritiska till det sätt det sker på. Hälso- och sjukvårdsförvaltningens underlag är dåligt och man har helt missat att föra en dialog med patienter, brukare och anhöriga och deras regionala organisationer inom området psykisk ohälsa. En långsiktig plan för hur patientgruppen ska tas om hand bör tas fram i samråd med professionen och civilsamhället. Annars är risken stor för att allas ansvar blir ingens ansvar.

Motiveringen dåligt forskningsstöd kan användas om stora delar av de insatser som idag erbjuds till personer med psykisk ohälsa. Det gäller inte minst inom primärvården. Region Stockholms beställningar och upphandlingar uppvisar ofta stora brister när det gäller att mäta effekterna av de insatser som ges. Patientrapporterade värden av vården – vilken hjälp man har haft av de insatser man fått – är ett ovanligt utfallsmått. Så även i detta vårdval där det är upp till varje utförare att bestämma om- och hur man vill mäta vårdens kvalitet.

I stort sett all kunskap och erfarenhet som borde ha samlats in i Region Stockholms stora satsning på utmattningssyndrom håller på att gå förlorad. Det är värre än att det finns för lite forskning. Massor av pengar pytsas ut men vad vården gör för nytta har man ingen aning om.   

I alla nationella styrdokument upprepas att huvudmännen måste lära sig att samarbeta med patient- brukar- och anhörigrörelsen för att göra vården bättre. Men det är ovanligt att någon tar det på allvar i Region Stockholm där man mer eller mindre systematiskt undviker att ta upp stora och viktiga frågor i de samarbetsforum som faktiskt finns.

Vi på NSPH Stockholms län är en av många föreningar som finns i Stockholms län och bara i vår verksamhet bedriver vi fler aktiviteter som vänder sig till den aktuella målgruppen. Vi har exempelvis studiecirklar, stödgruppssatsningar för psykisk och fysisk hälsa samt

Hjärnkoll Workplace som erbjuder utbildning och stöd till arbetsplatser för att minska arbetsrelaterad psykisk hälsa.  Vi arbetar också med att motverka stigma och självstigma som ofta är en tuff motkraft att hantera för den som försöker återhämta sig från utmattningssyndrom.

Ni som är politiker i Region Stockholm måste ställa krav på er förvaltning att börja samarbeta mer genomtänkt och systematiskt med den organiserade brukarrörelsen inom området psykisk (o)hälsa. Gör dem till medskapare i utvecklingsarbetet. Det är ett sätt att förbättra tilliten och förtroendet för vården och politiken.

För NSPH Stockholms län
Kjell Broström
Ordförande

  

Lämna ett svar