Du visar för närvarande Slutrapport från Brukarinflytandeuppdraget i Stockholm

Slutrapport från Brukarinflytandeuppdraget i Stockholm

  • Kommentarer på inlägget:0 kommentarer

I mars 2022 fick NSPH Stockholms Län i uppdrag av kommunförbundet Storsthlm att stärka brukar- och anhöriginflytande för personer med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning och/eller beroendeproblematik inom Stockholms läns kommuner. Uppdraget grundade sig på en kartläggning av brukarinflytande inom Stockholms län som gjordes 2018-2019.

Uppdraget

Den kartläggningen av brukarorganisationer och deras arbete med brukarmedverkan som gjordes 2018-2019 uppdaterades under 2022. Kommunerna erbjöds metodstöd och utbildning i brukarinflytande. Två pilotprojekt har genomfördes i Södertälje och Norrtälje för att utveckla brukarinflytande och delaktighet. I en slutrapport beskrivs hur arbetet har genomfördes och hur det kan utvecklas framöver för att möta lokala behov. Resultat från uppdraget har delats kontinuerligt genom nyhetsbrev, slutrapporten och en spridningskonferens den 19 april 2023.

Kartläggningen 2022

Mellan 9 maj och 30 juni 2022 kontaktades alla 26 kommuner i Stockholms län, samt brukarorganisationer och föreningar. En enkät skickades ut till kommuner, kommunala funktioner och socialnämnder för att informera om NSPH Stockholms stöd, kartlägga samarbete mellan kommuner och brukarrörelsen samt få kännedom om goda exempel på brukarinflytande, särskilt för barn och unga med psykisk ohälsa och deras anhöriga.

I kartläggningen framgår att fler kommuner har brukarråd och funktionshinderråd där företrädare för psykisk hälsa ingår, vilket bidrar till systematiskt brukarinflytande. Utmaningar kvarstår dock, som att involvera barn och unga samt deras anhöriga. För att säkerställa ett långsiktigt och hållbart brukarinflytandearbete krävs ekonomiska resurser och tid. Kommunföreträdare behöver stöd för att hitta samarbetspartners inom brukarrörelsen.

Konsultativt stöd

Alla kommuner som ansökte om medel för Brukarmedverkan har erbjudits konsultativt stöd från NSPH Stockholms län och ökad tillgång till lokala och regionala brukarorganisationer. Kommuner som Norrtälje, Hässelby-Vällingby, Huddinge, Täby, Södertälje och Stockholms stad är involverade.

Utbildning i brukarinflytande

NSPH och Riksförbundet Hjärnkoll har utvecklat och spridit metoder för att öka brukarinflytandet inom psykiatri och socialpsykiatri under de senaste tio åren. Deras erfarenheter har sammanställts i ”Handbok i brukarinflytande”, där läsaren får konkreta råd om hur man kan öka brukarinflytandet. Boken lanserades våren 2022.

NSPH Stockholm har genomfört fyra utbildningar i ”Handbok i brukarinflytande” för att stärka inflytandet inom vård och omsorg för personer med psykisk ohälsa. Utbildningen har riktats till företrädare för patient-, brukar- och anhörigorganisationer samt personal och chefer från Stockholms läns kommuner. Deltagarna har uppskattat utbildningarna och lärt sig om handbokens metoder, stigma och maktobalans inom vård och omsorg.

Två utvecklingspiloter

NSPH Stockholms län genomför två utvecklingspiloter i Södertälje och Norrtälje för att främja brukarmedverkan. Metoderna ”Framtidsverkstad” och ”Deltagarforum” används för att stödja genomförandet och uppföljningen. Fokus låg på att utveckla inflytande kring kommunens insatser vid psykisk ohälsa, funktionsnedsättning och beroende.

Södertälje

En workshop genomfördes vid Aktivitetscentret i Södertälje kommun. I den deltog representanter från brukarföreningar, deltagare från verksamheten, projektledare från NSPH Stockholms Län samt chefer från verksamheten. Deltagare och representanter fick 900 kr i arvode för deltagande i workshopen. Vid workshopen bestämdes det att metoden deltagarforum skulle implementeras samt att möjligheten att anställa en Peer Supporter skulle undersökas.

Fyra deltagarforum har genomförts med en samtalsledare från NSPH Stockholms Län, deltagare från Aktivitetscentrum samt en chef från verksamheten. Frågor som lyfts under deltagarforum inkluderar behovet av SIP för deltagare, önskemål om studiecirklar och tydliggörande av vägarna mellan olika delar i verksamheterna. Möjlighet till Peer Support har också diskuterats. Ett uppföljningsmöte angående Peer Support planeras efter att Södertäljes Aktivitetscentrum fått till ett möte med kommunens socialdirektör.

Deltagarforumen fokuserar på bemötandefrågor och delaktighet, vilket deltagarna uppskattar. Tydlig information om forumens syfte och återkoppling på förslag är viktigt, liksom att skapa en trygg och hjärtlig miljö där alla känner sig välkomna oavsett åsikter. Anonymitet i enkäter och protokoll är viktigt för deltagarna.

En utmaning har varit att hitta lokala föreningsrepresentanter och deltagare till workshops och deltagarforum. Föreningarnas resurser är ofta små, och det kan vara svårt att starta nya lokalföreningar. En modell för föreningsbygge behöver tas fram och spridas till fler kommuner i länet. Lokala samråd för beroende- och psykiatrifrågor bör involveras för ökat lokalt brukarinflytande.

Norrtälje

Norrtälje kommun har genomfört utbildning i handbok för brukarinflytande för personal på kommunen och planerar att hålla deltagarforum med start från vecka 16 2023. Projektledaren har aktivt sökt efter brukare och samarbetat med Kyrkogatan 8 (K8), en plats för unga vuxna, för att skapa en grupp som träffas tre gånger med 5 personer per grupp och 500 kronor i arvode per träff. Projektledaren planerar även att sammanställa gruppens synpunkter på strukturell nivå och bjuda in en relevant person från kommunen för dialog. Insikter från projektledaren är att det är viktigt att aktivt söka målgruppen, särskilt där det saknas etablerade föreningar, och att det behövs mer planering och struktur innan inbjudan går ut. Det är också viktigt att engagera nya brukare och stödja föreningarna i att hitta vägar för organisering och finansiering av en utbyggd lokal föreningsverksamhet.

Hinder och utmaningar

Några hinder och utmaningar för att öka delaktighet och inflytande för barn och unga är att det är svårt att hitta representanter bland unga, och att få en bred representation i samverkansråd. Kommunföreträdare har svårt att veta vilka kontakter de ska vända sig till. Dessutom finns inga direkta brukarorganisationer för våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Det tar tid att anpassa sig till brukarens perspektiv och det behövs mer kunskap om metoder för brukarinflytande för barn och unga, samt spridning av goda exempel.

Inflytandeformer och goda exempel

Kommuner arbetar med brukarinflytande, bland annat genom brukarråd och funktionshinderråd. Exempel på inflytandemetoder på individ-, verksamhets- och systemnivå inkluderar brukarmöten, deltagarforum, egenmaktskurser, demokratikurser, studiecirklar, brukarrevisioner och strategisk planering. Ett exempel på en kommun som arbetar med brukarinflytande är Botkyrka, som använder BRA-samtal för att uppmärksamma barns rättigheter. Danderyd, Vaxholm och Österåker anordnar en anhörigcirkel för föräldrar med vuxna barn med psykisk sjukdom, och Huddinge som samarbetar med NSPH Stockholms län och erbjuder studiecirkeln Hälsospåret för seniorer.

Stockholms stad har under de senaste sex åren samarbetat med NSPH Stockholms län kring Peer Support-verksamhet, och i Södertälje har socialpsykiatrins vuxenenhet genomfört aktiviteter i öppenvården som stärker deltagarnas egenmakt och inflytande. Täby kommun har arbetat med brukarcertifiering för att främja ett verkligt brukarinflytande inom beroendeenheten.

Behovsanalys och förslag

Det är viktigt med fortbildning och ökat brukarinflytande inom vård och omsorg för psykisk hälsa. NSPH:s ”Handbok i brukarinflytande” föreslås även i fortsättningen som grund för utbildningar och workshops. Kommuner önskar fortsatt samarbete med NSPH och projektledare kan stötta bildandet av lokalföreningar och samarbeten. Brist på representanter i brukarråd och forum samt ekonomiska svårigheter för brukarföreningar är utmaningar som behöver åtgärdas.

Personcentrerad vård och reellt brukarinflytande är centrala teman, där brukarinflytande innebär en förändring av maktbalansen mellan individer och professionen. Brukarorganisationer spelar en viktig roll i att samla kollektiva erfarenheter.

För att uppnå personcentrerad vård och ökat brukarinflytande krävs en tydlig, samordnad och hållbar struktur samt långsiktig finansiering av föreningarnas verksamhet. Ekonomiska utmaningar för brukarföreningar och överbelastning av personal påverkar stabiliteten. En genomtänkt finansieringsmodell kan stärka brukarrörelsen och bidra till utveckling av strukturerat brukarinflytande samt god och nära vård och omsorg.

Lämna ett svar