Du visar för närvarande Remissvar på Funktionshinderrådens arbete och funktion

Remissvar på Funktionshinderrådens arbete och funktion

  • Kommentarer på inlägget:0 kommentarer

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH, i Stockholms län har lämnat synpunkter på ärendet Funktionshinderrådens arbetssätt och funktion, Dnr KS 2021/1716 2022-04-08.

I ärendet ”Funktionshinderrådens arbetssätt och funktion” föreslås en stor omorganisering av funktionshinderråden i Stockholms stad. Den nya ordningen väntas träda i kraft från 1 januari 2023. Bland förslagen märks:

  • Antalet stadsdelsnämndsanknutna råd för funktionshinderfrågor minskar från 13 till 6.
  • Antalet ledamöter i stadsdelsnämndsanknutna råd för funktionshinderfrågor ökar från 7 till 8.
  • Ett nomineringsutskott som består av Funktionsrätt Stockholms stad, Synskadades Riksförbund och Delaktighet, handlingskraft och rörelsefrihet Stockholmsavdelningen ska nominera ledamöter i råden till respektive nämnd eller bolagsstyrelse. (Punkt 5)
  • Kommunstyrelsen ska ta fram en vägledning som stödjer nämndernas och bolagsstyrelsernas införande av nya arbetssätt och organisation i råd för funktionshinderfrågor.
  • Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram ett förslag som innebär att ledamöter i kommunstyrelsens samt i bolags- och nämndandknutna råd för funktionshinderfrågor erhåller ersättning för förlorad arbetsinkomst vid rådets sammanträden. (punkt 8)

NSPH Stockholms läns yrkar på följande tillägg i punkt 5 i förslaget:

Ett nomineringsutskott som består av Funktionsrätt Stockholms stad, NSPH Stockholms län, Synskadades Riksförbund och Delaktighet, handlingskraft och rörelsefrihet Stockholmsavdelningen ska nominera ledamöter i råden till respektive nämnd eller bolagsstyrelse.

Ett av förslagen till kommunfullmäktige i Stockholms stad är att ett nomineringsutskott bestående av Funktionsrätt Stockholms stad, Synskadades Riksförbund (SRF) och Delaktighet, Handlingskraft och Rörelsefrihet (DHR) Stockholmsavdelningen ska nominera ledamöter till råden till kommunfullmäktige. NSPH Stockholms län anser att också de föreningar som verkar inom psykisk hälsa- och beroendeområdet behöver ges större inflytande och nomineringsmöjligheter.

Psykisk hälsa är en av de främsta folkhälsofrågorna. Ungefär hälften av alla sjukskrivningar beror på psykisk ohälsa/en psykiatrisk diagnos. Av pågående fall med sjukpenning i åldersgrupperna 30-39 år har en så stor andel som 60 procent, bland både män och kvinnor, sin grund i psykisk sjukdom[1].

Det finns gott om forskning[2] [3]som visar hur viktigt det är med delaktighet och inflytande för att vi ska må bra, och för att vi ska kunna uppnå folkhälsomål om psykisk hälsa.

Det är bra att brukare från hela funktionshinderrörelsen finns med som representanter i brukarråden, men med kommunstyrelsens förslag riskerar det att bli en allt för stor tyngd på rörelsehinder och fysiska funktionsnedsättningar till nackdel för gruppen med psykiska funktionsnedsättningar.

NSPH Stockholms län föreslår med anledning av ovanstående att också NSPH bör ingå i nomineringsgruppen.

NSPH Stockholms läns yrkar på följande ändring av punkt 8 i förslaget:

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram ett förslag som innebär att ledamöter i kommunstyrelsens samt i bolags- och nämndandknutna råd för funktionshinderfrågor erhåller ersättning för sina insatser.

NSPH:s ställningstagande är att representanter generellt ska få ersättning. För att få en bred representation i råden för funktionshinderfrågor är det med anledning av ovanstående nödvändigt att inte enbart ersätta förlorad arbetsinkomst utan också generellt de brukarinflytandeinsatser som görs.

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Stockholms län

Kjell Broström, ordförande

LÄS HELA REMISSVARET SAMT BESLUT NEDAN:

Lämna ett svar