Du visar för närvarande Internetbaserad Peer Support

Internetbaserad Peer Support

Internetbaserad Peer support är ett värdefullt komplement till psykologisk behandling för vuxna med ångeststörning 

Linnea Nissling, Claudia Fahlke, Josefine L Lilja, Ingmarie Skoglund och Sandra Weineland vid Psykologiska institutionen, Skolan för folkhälsa och samhällsmedicin och Institutionen för medicin vid Sahlgrenska akademin – samtliga vid Göteborgs universitet – har genomfört en vetenskaplig studie av peer support som komplement till kognitiv beteendeterapi vid behandling av vuxna med ångeststörning.   

Bakgrund

Effekten av internetlevererad kognitiv beteendeterapi (KBT) på ångest hos vuxna är välkänd. Men patientavbrott och låg efterlevnad av metoderna och strategierna man lärt sig vid behandlingen är vanliga.

Känslor av samhörighet, bekräftelse och uppmuntran från en peer supporter kan vara nyckeln till slutförandet av KBT. Peer supportrarna är personer med personlig erfarenhet av psykiska problem, utbildade för att ge professionellt stöd till personer som behöver psykiatrisk vård eller omsorg.

Målet med studien

Studie syftade till att bedöma patientupplevelser; genomförbarhet, säkerhet och acceptans; och preliminär effektivitet för ångest och depression. Behandlingens effekter och patienternas egenmaktsutveckling följs under 8-veckor. En behandling med KBT kompletteras med webbaserad peer support för patienter med ångestsyndrom som behandlas i primärvården.

Metoden

Detta var en genomförbarhetsstudie med blandade metoder. Deltagarna var patienter som hänvisades till en central enhet för KBT i primärvården. Kvantitativa data samlades in före, efter och 3 månader efter intervention. Kvalitativa data samlades in genom semistrukturerade intervjuer.

Resultat

Totalt 9 deltagare slutförde den kvantitativa bedömningen av resultaten. Statistiskt signifikanta förbättringar observerades i upplevd egenmakt vid en 3-månaders uppföljning, och signifikanta minskningar av ångest, depression och psykisk nöd vid slutet av behandlingen upprätthölls vid en 3-månaders uppföljning. Totalt visade 8 av 9 patienter förbättring av svårighetsgraden av deras ångestsymptom. Deltagarna följade behandlingen bra och Inga allvarliga biverkningar rapporterades.

 Åtta deltagare var inskrivna i den kvalitativa analysen. De kvalitativa resultaten visade tre huvudteman:

·         Verklig kontakt i en onlinevärld

·         Makt och befogenhet över upplevelserna – bekräftelse

·         Att sitta bakom ratten.

Kvalitativa resultat betonade till stor del det personliga förhållandet och gav stöd för av att lägga till kamratstöd till Kognitiv beteendeterapi.

Slutsatser  

Peer support i digital behandling verkar vara ett säkert och acceptabelt ingripande. De preliminära resultaten på att peer support är effektivt vid ångest, depression och psykiskt lidande och att följsamheten till behandlingen är god. Resultaten indikerar behovet av framtida studier för att utvärdera effekten av att lägga till peer support till KBT i större randomiserade kontrollerade studier.

Översatt av Kjell Broström. Läs hela artikeln här.