Du visar för närvarande Hur påverkar Covid-19 dig som lider av psykisk ohälsa?

Hur påverkar Covid-19 dig som lider av psykisk ohälsa?

Just nu pågår en nationell undersökning som genomförs av Centrum för psykiatriforskning, vid Karolinska institutet. Studien är ett samarbetsprojekt med forskare inom Centrum för psykiatriforskning och ett mål är att bättre förstå effekterna av Covid-19-pandemin på redan utsatta personer som har eller har haft psykiatriska symptom som exempelvis depression, ångest, missbruk och tvångstankar.

Personer som har psykiatriska symptom kan drabbas extra hårt i pandemin eftersom isolering och förändrade livsomständigheter kan förvärra dessa symptom. Pandemin har också lett till förändringar i vårdutbudet där många vårdkontakter blivit digitala. Personer med psykisk ohälsa kan uppfatta det som en utmaning eller ett hinder att då uppsöka den vård man är knuten till. Med den här studien vill forskarna förstå hur pandemin påverkar dessa personers tillvaro och mående över en längre tidsperiod.

Studien är ett samarbete med Kings College i London, där en liknande nationell uppföljningsstudie pågår. På så sätt kommer forskarna att kunna dra slutsatser om pandemins påverkan både ur ett svenskt och ett internationellt perspektiv.

– Studien kommer bidra med värdefull kunskap som gör att vi kan stå bättre rustade inför nya utbrott av coronapandemin, eller andra kommande pandemier. Med hjälp av kunskapen kan vi också bättre anpassa vården efter olika människors behov, säger Dr Nitya Jayaram Lindström, verksamhetschef vid Centrum för psykiatriforskning.