* MHFA (Mental Health First Aid) 

NSPH Stockholm har två utbildade instruktörer i Första hjälpen till psykisk hälsa – MHFA och vi ser spridandet av denna kunskap som en viktig del i vårt arbete i suicidprevention och att minska lidande som följd av psykisk ohälsa.  

Kursen kan ges till personer med fokus på bemötande av olika åldrar, vuxna eller äldre är en 12 timmars kurs medan fokus på unga ges under 14 timmar. Alla kurser kan delas upp i olika tidsmoduler för att underlätta att fler kan delta. I alla kurser ingår träningsmoment, gruppövningar och åskådliggörande filmer. 

MHFA är ett utbildningsprogram utvecklad i Australien med syftet att ge människor kunskaper i en första hjälp, ett bemötande, av personer med psykisk ohälsa och i kris tills personen fått professionell hjälp. Avsikten är att utbildningen ska spegla den fysiska första hjälpen som många människor är utbildade i, som exempelvis hjärt- och lungräddning. Kursen bidrar också till en minskning av stigma och fördomar genom att sprida kunskap om diagnoser, psykisk sjukdom och kris. Det är större sannolikhet att man får användning av första hjälpen till psykisk hälsa än fysisk livräddning eftersom det dessvärre är vanligt med psykiska sjukdomar.  

Kurs Vuxen – 12 timmar 

Under kursen tas de vanligaste psykiatriska diagnoserna upp samt tecken på psykiskt lidande för att möjliggöra att upptäcka, bedöma och hjälpa till vid situationer man kan stöta på i livet. Du får som Första hjälpare lära dig en handlingsplan för att stötta en person som har det svårt och att uppmuntra en drabbad person att söka professionell hjälp.  

Kurs Unga – 14 timmar 

Programmet med inriktning mot unga riktar sig till åldersgruppen 12–18 år. Målgruppen för kursen är personer som i sin vardag har nära kontakt med barn och unga, exempelvis personal i skola, socialtjänst, idrottsledare eller vårdnadshavare. Tyvärr är det utbrett med psykisk ohälsa hos unga personer och därför är det många som skulle ha nytta av att ha kunskaper i ett bemötande i svåra situationer som innefattar unga personer. I kursen beskrivs, förutom vanliga psykiatriska diagnoser, också utveckling hos ungdomar, ätstörningar och reaktioner på traumatiska händelser. Huvudfokus är, liksom i vuxenkursen, att lära sig en handlingsplan i mötet med en ung person i kris eller med psykisk ohälsa.  

Kurs Äldre – 12 timmar 

Den kurs som vänder sig till personer som kan tänkas möta psykisk ohälsa hos äldre människor är framtagen i Sverige men bygger delvis på det australiensiska programmet. Målet är att öka kunskapen om det psykiska måendet bland personer från 65 år och äldre. Kursen innefattar åldrande och olika kristillstånd, psykiatriska sjukdomar och tecken på dessa. Man tar även upp påverkan från sjukdomar som demens, Parkinson, konfusion/delirium samt problem med mat som undernäring. Precis som i de övriga varianterna av Första hjälpen lär man sig en handlingsplan i mötet med en drabbad person. 

Våra instruktörer är utbildade via Nationellt centrum för Suicidforskning och prevention (NASP) på Karolinska Institutet (KI) 

Pris: Kontakta oss för kostnad 
Kostnad för manualer till deltagare tillkommer med 390 kr exklusive moms per manual samt fraktkostnad. 

Kontakta oss på forstahjalpen@nsphstockholm.se för intresseanmälan. 

Läs mer om MHFA på NASP hemsida: https://ki.se/nasp/mhfa-forsta-hjalpen-till-psykisk-halsa 

Läs vår folder här: