Brukarstyrda brukarrevisioner

NSPH på nationell nivå drev ett tre-årigt Arvsfondsprojekt som avslutades i början av 2018. Projektet
genomfördes tillsammans med en av medlemsorganisationerna, RSMH, Riksförbundet för social och
mental hälsa. Efter projekttiden har RSMH tagit över verksamheten och driver den vidare över hela
landet.

RSMH presenterar brukarrevisioner på https://rsmh.se/brukarrevision-menu/brukarrevisioner-2/ så
här: ”En brukarrevision är en utvärdering som görs av en verksamhet där de som utvärderar har
liknande erfarenheter som de som använder verksamheten. Granskningen kan göras med hjälp av
intervjuer och/eller enkäter med brukare och ibland personal i verksamheten. Poängen med
brukarrevisioner är att den som har egna brukarerfarenheter ofta ställer andra typer av frågor än en
professionell utvärderare skulle göra, och får ofta andra svar från den som blir tillfrågad.”

NSPH Sthlms län samverkar med Uppdrag psykisk hälsa, UPH Sthlms län och har tagit initiativ till
brukarledda brukarrevisioner. Här kan du läsa en av rapporterna … Där ville vi få fram goda exempel
och framgångsfaktorer när personer i olika stödboenden tar steget till eget boende och ett
självständigt liv. Att bo på en institution innebär ofrånkomligen att den personliga integriteten
minskar liksom ofta tron på den egna förmågan. Därför behöver personalen medvetet jobba utifrån
detta och ha en strategi för att stödja önskan om eget boende och ett självständigt liv. Vilket också
brukarrevisionen visar nyttan av.

I UPH Sthlms län har vi föreslagit brukarrevisioner av Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, och av
Samordnad individuell plan, SIP i Stockholms län. Nu ser det ut att finnas medel för detta och vi
hoppas att brukarrevisioner kommer att visa på både goda exempel och förbättringsområden.
Erfarenheten av tidigare brukarrevisioner som både designats och genomförts av personer med egen
erfarenhet av psykisk ohälsa visar att ett förtroende skapas som ger ärligare svar. Man Man upplever att
den som intervjuar vet vad det handlar om och det inger respekt och trygghet