Vår vision

1. Respektfullt bemötande är grunden för god vård och omsorg

2. Framgångsrik vård och omsorg förutsätter inflytande och delaktighet

3. Bra vård och omsorg kräver välutbildad personal

4. Professionalitet är att ta tillvara brukarnas och de närståendes erfarenheter och kunskap

5. Helhetssyn, tillgänglighet och kontinuitet – nödvändigt för vård och stöd

6. Strategier för återhämtning, utveckling och egenmakt ska stå i centrum för insatserna

7. Svåra situationer kan i regel undvikas med rätt kunskap och förhållningssätt

8. Trivsamma, trygga och säkra miljöer förbättrar den psykiska hälsan

9. Mänskliga rättigheter ska respekteras inom vård och omsorg

10. All framgångsrik verksamhet bygger på ständigt förbättringsarbete

11. För en god livskvalitet krävs bostad, pengar och ett nätverk

12. Alla vill och kan bidra på arbetsmarknaden utifrån sina specifika förutsättningar