Om oss

NSPH Stockholms län och dess medlemsföreningar söker via opinionsbildande åtgärder erhålla positiva resultat i frågor som är viktiga för psykisk hälsa och livsvillkor hos medlemmarna i de anslutna föreningarna. NSPH Stockholms län är partipolitiskt och religiöst obundet.

 

ORGANISATION OCH VERKSAMHET

NSPH Stockholms län är ett nätverk en förening på länsnivå med uppgift att utveckla metoder för brukar målgrupppen -, närstående – och patientinflytande samt i övrigt arbeta för att uppnå de mål om en bättre psykiatri och neuropsykiatri som anges i ändamålstexten i början av denna handling.

 

NSPH STOCKHOLMS LÄNS GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR

De grundläggande värderingarna utgår från FN-deklarationen om alla människors lika värde oavsett ålder, kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller politisk eller annan uppfattning. Det innbär att alla medborgare ska få möjlighet att utvecklas och bidra till samhällets utveckling, var och en utifrån sina egna unika förutsättningar. NSPH Stockholms län värnar om ett rättvist och solidariskt samhälle där vi ger varandra ömsesidigt stöd.

 

NSPH STOCKHOLMS LÄNS ÄNDAMÅL

Ändamålen är

  • att  genom organiserad samverkan arbeta för att psykiatriska, psykologiska och socialpsykiatriska åtgärder som landsting och kommunt erbjuder utvecklas på ett humant, effektivt och säkert sätt. Detta sker genom att samverka kring den kunskap som patienter, brukare målgruppen  och deras  närstående besitter
  • att stödja och bidra till att utveckla patienters, brukares målgruppen och deras närståendes inflytande inom såväl landstingets som kommunens ansvarsområde
  • att samverka med andra aktörer i syfte att bidra till ökad kunskap och bättre attityder kring psykisk ohälsa inom livets alla områden
  • att stödja och bidra till utveckling av egenmakts -, självhjälps – och återhämtnings-åtgärder
  • att medverka till att psykiatrin och socialpsykiatrin tillhandahåller vård, behandling och rehabilitering baserad på kunskap, vetenskap och beprövad erfarenhet i den omfattning och på så sätt att verksamheterna är demokratiska, lättillgängliga och rättssäkra
  • att medverka till att landsting och kommun utvecklar tidiga och effektiva förebyggande insatser så att uppkomsten av psykisk ohälsa så långt som möjligt minimeras
  • att medverka och tillvara patienters, brukares målgruppen och deras närståendes kunskaper i utveckling av informations- och kunskapsspridningsinsatser, opinionsbildning och utbildning om vård, behandling, stöd, bemötande, anpassning och hjälpmedel
  • att samverka med myndigheter på läns och kommunal nivå i syfte att erhålla en så god livsmiljö som möjligt för personer med psykisk ohälsa och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, beroendeproblematik och suicidalitet samt i förekommande fall deras närstående